Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5822872
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5808314
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3460198
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3199706
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3143225
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2700705
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2629063
Avatar
Phan Tuấn Hải
Điểm số: 2519681