Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5790491
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5577988
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3428733
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3190348
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3139628
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2688657
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2626479
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2488515