Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5803315
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5720559
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3447203
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3193402
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3140780
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2692417
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2627006
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2494224